O muzeu

1V roce 2012 bylo v Polici nad Metují slavnostně otevřeno Muzeum papírových modelů. Na mapě mu-zeí České republiky se objevil nový subjekt, který se stal svatostánkem všech papírových modelářů. A nejen z České republiky, protože v Muzeu se prezentuje i práce modelářů z Polska nebo Slovenska.

Muzeum si začínalo budovat svoje místo na světě. Po počátečním záchvatu návštěvnosti se začal pro-sazovat běžný provoz. Se všemi těžkostmi, ale i slastmi vlastní existence. V „miminkovském“ věku se Muzeum vyrovnávalo se všemi dětskými nemocemi, ale z dnešního pohledu se zdá, že je všechny překonalo a že z  nich dokonce vyšlo posíleno a  imunní proti jejich opakování. Tento proces se dá charakterizovat i jinak. Jako cestu od prvních rozpaků ze strany lidí žijících ve městě k současnému stavu, kdy začíná být Police nad Metují na „svoje“ Muzeum pyšná. Samozřejmě, že za tím stojí spousta usilovné práce. Práce modelářů, kteří ve většině vzali Muzeum za své; usilovné práce všech lidí, kteří Muzeu pomáhají a kteří mu vtiskli jeho dnešní tvář.

Z pozice současného ředitele se můžu za pětiletou historií Muzea ohlédnout a ocenit práci obou mých předchůdců. Pana Miroslava Hejnyše, který stál u jeho samotného zrodu a  Mgr. Martiny Váňové, která s Muzeem prodělala všechny dosavadní dětské nemoci. S jistou mírou pýchy můžu říct, že díky jejich práci návštěvnost Muzea stoupá, že se sem lidé rádi vracejí a že se stále zvětšuje množství akcí pořádaných buď přímo v Muzeu, nebo jako doprovodný program v jeho nejbližším okolí. Za všechny mohu jmenovat již několik let se opakující příměstské tábory nebo výstavy, které se konají v „Zeleném  domečku“ hned vedle Muzea.

A není možné vynechat ty, kteří s myšlenkou založení Muzea v Polici nad Metují přišli a kteří s Mu-zeem stále spolupracují. V první řadě to jsou duchovní otcové: modeláři Ladislav Badalec, architekt Milan Weiner nebo největší znalec historie papírového modelářství Josef Kropáček a společně s nimi sběratel Jaroslav Škop a výtvarník Jaroslav Soumar. A samozřejmě jednotliví kurátoři, kteří se starají  o svůj díl Muzea: Vojtěch Čaban (letecká technika), Michal Erben (architektura), Miroslav Konopka (svět přírody), Jiří Křivohlavý (kolová technika), Jan Kubík (lodě), Robert Navrátil (vojenská technika) a Jiří Rücker (vesmírná technika, sci-fi a fantasy). A nejspíš bych mohl takhle jmenovat další a další lidi, kteří Muzeum podporují. Redakcí časopisu ABC počínaje, přes SDH Velká Ledhuje po všechny dobrovolníky, kteří nelitují času a námahy pro to, aby Muzeum bylo ve stále lepší a lepší kondici. A jistě bych na mnohé z nich zapomněl. I těm, jejichž jména se tady neobjevila, si dovolím poděkovat, protože bez jejich práce a pomoci by to nešlo minimálně tak dobře, jak to dnes jde.

Kniha, kterou máte v rukou, vznikla jako hold papírovému modelářství. Můžete ji ale chápat i jako poděkování modelářům a konstruktérům modelů, ale stejně tak ji můžete vnímat jako připomenutí jednoho z nejzajímavějších oborů výtvarného umění. A že papírové modelářství je uměním, o tom nezapochybuje snad ani jeden jediný návštěvník Muzea papírových modelů v Polici nad Metují.

pavel

 

 

 

Polici nad Metují 17. 8. 2017 Pavel Frydrych,
ředitel Muzea papírových modelů

Proč právě Muzeum papírových modelů?

Optimalizace sítě středních škol přinesla před lety městu danajský dar. Objekty bývalého středního učiliště a rodinky. S návrhem na zřízení muzea papírových modelů přišli Ladislav Badalec a Jaroslav Škop. Objekt internátu a kuchyně s jídelnou se nabízel… Realizaci myšlenky předcházel souhlas zastu-pitelů. Milan Weiner je přesvědčil. Všichni, společně s Josefem  Hejnyšem, a mnoha nejmenovanými se přičinili, že se MPM v květnu roku 2012 otevřelo. Letos slavíme páté narozeniny. A oslava je opravdu na místě! Obhájit, vybudovat, udržet, rozvíjet… Každodenní snažení přináší ovoce, které oceňují ne-jen modeláři a fandové, ale i turisti. Příjemně překvapení a vracející se.

Police nad Metují se právem pyšní přírodou svého okolí. V  posledních letech má přídomek město muzeí. Hanlivý i lichotivý. První od těch, kteří vnímají muzea jako finanční závazek a zátěž. Ti, kteří upřednostňují nutnost kreativity, zručnosti, spojení šikovnosti a znalostí, nemají pochyb a fandí. Soud není na místě. Nutné je uvědomění si, že i muzeum se musí ekonomicky činit.

3

S potěšením píšu, že se činilo a činí. S úctou vzpomínám na Pepu Hejnyše, kterému byla – tudíž i nám - velkou oporou Martina Gottwaldová. Martina Váňová! Obětavá, nápaditá, neskutečně pracovitá ředitelka, která dočasně předala štafetový kolík Pavlu Frydrychovi. Cítím, že začíná další významná etapa v životě muzea, které se na začátku muselo potýkat s mnohými, i nepříjemnými, dětskými ne-mocemi. 

Vzpomínám, s kolika lidmi jsem se za těch pět let seznámila. Z oboru, který by mě jinak minul. Josef Kropáček, Zdeněk Ležák, Petr Frič, Mirek Konopka…

„Mirku, nezměrný dík!“

V době plastů se rádi vracíme k papíru a objevujeme jeho kouzlo a možnosti s ním pracovat. Papír je příroda… Vidíte a opět se vracíme k té naší na Policku. Malebném, čarokrásném, drsném i líbezném zároveň. Věřím a přeju si, abychom se do MPM rádi vraceli. Sami, se svými dětmi, vnoučaty. Tvoři-li, vymýšleli, nechali se unášet, zkoušeli a hlavně si uvědomili, že člověk umí, ví a chce. Kéž by chtěl a podporoval dobré úmysly – nejen v Polici nad Metují.

Proč? Protože nestraní jen papírovému modelářství, ale sdružuje, podněcuje, obohacuje, využívá zá-zemí muzea. Kdo? Nová Terasa Apeironu. Milý rukopis Jardy Soumara. Kavárna BB… dveře má ote-vřené každý zajímavý nápad. Pro místní i příchozí. Pro každého, kdo se chce zastavit a uvědomit si.

S pokorou děkuju a neskromně si přeju, abych mohla být u desátých narozenin. Jako občan Police, který ví – i to, že je nutné podporovat projekty, které přinášejí nezměřitelné hodnoty obohacující naše životy.star

 

 

V Polici nad Metují 18. 9. 2017 Ida Jenková,
starostka Police nad Metují

Pět let Muzea papírových modelů

Papír jako jeden z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů doprovází lidstvo už celé staletí. Muzeum papírových modelů sleduje modely a tvorbu vystřihovánek jako obor uměleckého snažení člověka. Při jejich prohlídce lze obdivovat vtip, výtvarné pojetí, konstrukčnost a zručnost modelářů-výtvarníků.

Cesta k expozici papírového světa o rozloze 300 m², s více jak 2 000 exponáty, která nabízí pohled do minulosti, současnosti i budoucnosti, nebyla úplně jednoduchá. V současné době je v Muzeu zastou-peno přes sto českých i zahraničních autorů.  Materiál, který využívá lidstvo celá staletí, nabízí pohled na náš svět v jiném úhlu. Tisíce hodin lidské práce, umu a trpělivosti návštěvníky vtahuje do světa dokonalých iluzí.

Expozice, kterou Muzeum v Polici nad Metují nabízí, prošla vývojem a celou řadou změn. Zachycuje historický vývoj papírového modelářství, od nejstarší známé papírové vystřihovánky z 16. století, přes vystřihovánky vojáků z konce 18. století, modely z časopisu ABC, na nichž vyrostla nejedna generace modelářů, až po současnou tvorbu vydavatelů a dalších zajímavých autorů. V expozici jsou zastoupe-ny všechny tematické okruhy a řada významných českých i zahraničních konstruktérů modelů. Své zastoupení mají jednoduché modely složené z několika dílů, ale také modely čítající několik tisíc dílů, na nichž modeláři strávili stovky hodin. Místo v expozici nalezly modely velikosti skořápky vlašského ořechu a zároveň modely dosahující i dvou metrů délky.

Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy se modelář Ladislav Badalec sezná-mil se sběratelem Jaroslavem Škopem a v jejich hlavách se zrodila touha vybudovat muzeum, stánek, dá se snad říci chrám papírových modelů, po kterém modeláři toužili už od revolučního roku 1989. Díky městu Police nad Metují a především starostce Mgr. Idě Jenkové se tento odvážný projekt, který měl už od svého počátku své příznivce i odpůrce, začal v lednu roku 2012 realizovat. Městem Police nad Metují byly uvolněny finanční prostředky a prostory v budově bývalé jídelny zemědělské školy a začal vznikat výstavní prostor.

Na stavebních úpravách a podobě samotného Muzea se podíleli sami modeláři. Velkou podporu Mu-zeum získalo především od pánů Ladislava Badalce, Ing. arch. Milana Weinera a Josefa Kropáčka. Funkce vedoucího Muzea se ujal Josef Hejnyš. Po jeho náhlém úmrtí se ředitelkou Muzea papírových modelů stala Mgr. Martina Váňová.

Rok 2013 byl první, kdy MPM zažilo celoroční provoz. Prioritou tohoto roku se stala činnost v oblasti propagace se snahou zakotvit Muzeum v mikroregionu a zařadit ho tak mezi nejzajímavější turistické atraktivity. Tento cíl Muzeum papírových modelů naplňovalo komunikací a navázáním spolupráce s hlavními aktéry cestovního ruchu v Kladském pomezí a prostřednictvím akcí v turistické sezoně

pro širokou veřejnost jak v Muzeu, tak mimo něj. Důraz byl kladen na propagaci nejen regionálního charakteru, ale i v celorepublikovém kontextu. Muzeum uspělo s grantovou žádostí projektu „Mezi-národní modelářské dny 2013“ (19. – 23. 10.) Projekt byl financován z prostředků ERDF – prostřed-nictvím Euroregionu Glacensis. Díky této dotaci Muzeum začalo spolupracovat a naplňovat cíle i na polské straně hranice. Mezinárodních modelářských dní se zúčastnilo 167 modelářů, z toho jich do Police nad Metují 64 přijelo z Polska. Možnost komentované prohlídky Muzea si nenechalo ujít 150 převážně dětských návštěvníků. Tato akce vzbudila zájem médií a MPM se tak otevřely nové možnosti spolupráce.

Probíhaly i další stavební úpravy a díky tomu se zprovoznila šatna, kancelář, sklad a výtvarná učebna pro školní kolektivy, do které se vejde 40 dětí. Zlepšilo se i bezprostřední okolí budovy. Díky prostřed-kům získaných z Euroregionu Glacensis MPM nakoupilo další vitríny do expozice.

Muzeum v tomto roce položilo základy pro svou ediční, badatelskou a archivní činnost. Vydalo vlastní vystřihovánky – Radnici v Polici nad Metují ve dvou verzích, maják z dioráma „Baltského pobřeží“, polický betlém a omalovánky s kresbami kraje Jaroslava Soumara. Zřídilo depozitář a systematicky ho buduje, navázalo cennou spolupráci s Centrem papírového modelářství.

Muzeum po celý rok 2013 nabízelo rozmanitý doprovodný program, širokou škálu volnočasových ak-tivit pro veřejnost a také programy edukativního charakteru pro školní i mimoškolní skupiny. Skupiny byly po komentované prohlídce zvány do výtvarné dílny, kde si každý mohl vyzkoušet práci modeláře při slepování jednoduchého modelu. Návštěvníci mohli během prohlídky využít nabídku vystřiho-vánek, origami návodů, různé tajenky, křížovky a pracovní listy úzce propojené s expozicí. Během jarních prázdnin probíhal v Muzeu první příměstský tábor „Týden s Herkulem“ a v září začal pracovat modelářský kroužek. Mezi nejúspěšnější akce pro školy patřil program s názvem „Recy-věci“, uspo-řádaný k Týdnu Země, který připravila a lektorovala Martina Junková. Muzeum uspořádalo čtrnáct workshopů a otevřených dílen pro veřejnost. Lektorky byly Martina Váňová, Martina Nosková, Mar-tina Junková, Martina Gottwaldová a Markéta Vránová. Společně strávený čas s prarodiči patří k těm nejcennějším, které můžeme v životě zažít. V Muzeu jsme připravili tvořivý program cílený právě na mezigenerační setkávání nazvaný „Babičkování“.

Muzeum bylo v tomto roce zmíněno v několika pořadech Českého rozhlasu, který také začal pravi-delně zveřejňovat pozvánky na pořádané akce. Česká televize upozornila na MPM v pořadu Tamtam. Naše pozvánky na akce a expozici přejímala internetová média jak v Čechách, tak i v Polsku.

Muzeum se zapojilo i do celorepublikových projektů jako je Rodinný pas, nebo program Šťáva. Vytvo-řilo turistickou vizitku a známku. Zúčastnilo se veletrhu cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou, upo-zorňovalo na sebe po celý rok na akcích pořádaných Centrem papírového modelářství, navštěvovali jsme modelářské výstavy a soutěže. Vytvořili jsme nové vícejazyčné letáky a plakáty, které putovaly do Informačních center nejen v kraji a v Polsku, ale i do dalších institucí.

2

V roce 2013 navštívilo Muzeum celkem 10.691 návštěvníků.

 

Psal se rok 2014, byl to druhý rok, kdy bylo Muzeum papírových modelů otevřeno celoročně. Pro Mu-zeum byl pravděpodobně nejdůležitější a zároveň nejúspěšnější po všech stránkách. Podtitulem pro veškeré roční snažení bylo heslo „Proti prachu a nudě!“ Tento „boj“ jsme zahájili vytvořením dlou-hodobého akčního plánu se strategií koncepčně a systematicky pracovat a to jak s jednotlivými obory papírového modelářství, tak přímo se samotnými návštěvníky v Muzeu i mimo něj. Všem, bez rozdí-lu věku, se v Muzeu papírových modelů otevírá inspirativní prostor, který povzbuzuje představivost a rozvíjí vlastní fantazii. Takový prostor není samozřejmostí a je potřeba ho hýčkat a pracovat s ním ve prospěch široké veřejnosti a celé společnosti.

Z vizuálních změn můžu jmenovat novou tvář stálé expozice nebo zahájení krátkodobých výstav. Vý-tvarná učebna v prvním podlaží získala interaktivní tabuli a postupně je dále vybavována. Přibyla nám kuchyňka v přízemí, která je využívána jak personálem, tak návštěvníky.

Jak už jsem zmínila, v roce 2014 se Muzeum zabývalo především přípravou dlouhodobé vize a koncep-ce MPM, která byla projednána v širším okruhu modelářské obce a na jednání Rady muzea schválena. Jedná se především o dokument, upravující výstavní koncepci MPM. Tedy dvouletý výstavní cyklus byl upraven ve dvou směrech po vzoru světových muzeí s cílem zaujmout návštěvníky opakovaně.

Za prvé je to soustavná práce v jednotlivých tématech oboru papírového modelářství; za druhé pořá-dání krátkodobých autorských, firemních či tematických výstav sledujících současné dění na mode-lářské scéně. To vše s cílem nastartovat badatelskou a výstavní činnost Muzea a zaujmout návštěvníky opakovaně.

Druhým významným okruhem činnosti je propagace Muzea a Města Police nad Metují na celore-publikové úrovni a v zahraničí, především v Polsku. V roce 2014 se MPM zaměřilo především na dvě návštěvnické cílové skupiny – rodiny s dětmi a školní i mimoškolní dětské skupiny.

Posledním okruhem ročního snažení Muzea papírových modelů bylo zvyšování úrovně poskytova-ných služeb návštěvníkům. MPM úspěšně získalo certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb, který zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Během roku 2014 se změnila celková tvář stálé expozice a zřídil se prostor pro krátkodobé výstavy, kte-ré v 4 – 6 měsíčním rytmu obměňujeme neustále. V expozici je tak zhruba okolo dva tisíce exponátů, z toho jedna čtvrtina až jedna třetina jsou každé tři měsíce zcela nové, často vystavené vůbec poprvé veřejně. Dalším cílem je takto připravené výstavy využít i nadále a formou zápůjčky je poskytnout i dalším muzeím.

Stálá expozice Muzea papírových modelů je tedy v současné době rozdělena do několika tematických sekcí, o které se starají jednotliví kurátoři. Všichni jsou výraznými osobnostmi s vlastním pohledem nejen na obor papírového modelářství. Pro Muzeum se stali nepostradatelnou součástí a  expozici  Muzea věnovali spoustu energie, času i nápadů.

Jednotlivými kurátory jsou: Michal Erben z Liberce – kurátor sbírky architektonických modelů, Jan Rükr z Trutnova – kurátor sbírky vesmírné techniky a fantasy modelů, Robert Navrátil z Brna – kurá-tor sbírky modelů pásové techniky, Vojtěch Čaban z Prahy – kurátor sbírky modelů letecké techniky, Jiří Křivohlavý z Prahy – kurátor sbírky modelů kolové techniky, Jan Kubík z Prahy – kurátor sbírky modelů lodí a Miroslav Konopka z Dubí u Teplic – kurátor sbírky modelů „světa přírody“.

O celkovou dobrou kondici modelů jak v expozici, tak v depozitu Muzea se starají Jiří Křivohlavý, Vojtěch Čaban a Jan Kubík. Architektonický dohled nad celou expozicí má jeden z duchovních otců Muzea, pan ing. arch. Milan Weiner z Hradce Králové. Výtvarnou pečeť Muzeu vtiskl Jaroslav Sou-mar, který v interiéru Muzea a v přilehlé BB kavárně vytvořil řadu zajímavých výtvarných prvků nejen z kartonu, které obdivují všichni návštěvníci. Do mozaiky potřebných činností chybí zmínit hlavního restaurátora Jiřího Křivohlavého. Pomocnou rukou, především v roli průvodce expozicí, se stal Petr Frič z Náchoda, který provázel návštěvníky při speciálních událostech a také Pavel Frydrych, který začal uvádět vernisáže výstav a psát k nim ve spolupráci s modeláři tiskové zprávy a odborné texty.

V rámci udržitelnosti projektu Mezinárodní modelářské dny 2013 jsme se snažili o udržení a prohlu-bování spolupráce s polskou modelářskou obcí. Setkávání probíhala nejen v Polsku a v Muzeu papíro-vých modelů, ale i třeba na modelářských výstavách v ČR a soutěžích, které pořádá Centrum papírové-ho modelářství. Jsou to například tradiční jarní výstavy v Brně, v Ostravě nebo Praze. Na podzim mezi nejvýznamnější patří soutěžní výstava v Neratovicích. Věříme, že se brzy mezi významné akce zařadí i Model cup Police, které jsme v roce 2016 uspořádali poprvé. Motivací bylo po skončení soutěže Kaden cup v Náchodě uchovat soutěž v regionu.

Muzeum i v roce 2014 nabízelo rozmanitý doprovodný program po celý rok. Širokou škálu volnoča-sových aktivit pro veřejnost. Samostatnou kapitolou jsou aktivity a programy pro školní skupiny. Mají edukativní charakter a stále je aktivně nabízíme školkám a školám nejen v Královéhradeckém kraji. Lektoři dílen a workshopů v roce 2014 byly Martina Junková, Martina Nosková, Martina Gottwaldo-vá, Martina Váňová a Adéla Bartošová. Cílem programů bylo, a stále je, zpestřit rámcové vzdělávání a rozvíjet estetické cítění a výtvarnou tvořivost dětí a mládeže.

V roce 2014 jsme se zaměřili také na uspořádání několika akcí mimo budovu Muzea papírových mo-delů. Byly to například projekty konané v ULITA Broumov, Letní tvoření na zámku Bischofstein, v Meziměstí tvoření v Centru Walzel nebo na akci Toulavý baťoh v Adršpachu. Všechny tyto akce byly návštěvnicky velmi úspěšné, bohužel se je nedaří pořádat z personálních důvodů pravidelně.

9

Celkem Muzeum papírových modelů v roce 2014 navštívilo 12.323 lidí.

 

Oproti předchozímu roku to znamenalo nárůst návštěvnosti o 15,27%. Největší návštěvnost byla o letních prázdninách, kdy denní průměr byl v červenci 97 a v srpnu 113 návštěvníků. Ještě zmíním, že u prodeje rodinného vstupného jsme v roce 2014 zaznamenali nárůst o 19,26% a největší nárůst korespondoval s naším prioritním zaměřením na školní skupiny a činil 31,54 %.

Dá se říct, že od roku 2014 je Muzeum plně ukotveno v regionu a stalo se plnohodnotným partnerem v oblasti cestovního ruchu regionu. Vše směřuje k tomu, aby se z Muzea stalo místo, kde papír ožívá.

V roce 2015 jsme se rozhodli pozornost věnovat především práci s návštěvníkem. Zabývali jsme se pořádáním výstav a všechny síly a aktivity směřovaly především k udržení nebo zvýšení návštěvnosti.

Začali jsme aktivně propagovat MPM na webu Novinky.cz a hned za první rok si naše články otevřelo celkem 10.000 čtenářů. V tomto roce vznikla „keška“ Muzea. Geocaching je stále oblíbenější dobro-družná hra za poznáním a pokladem na jejím konci a každý týden si ji najde několik turistů. Stále jsme pracovali na udržení a zvýšení kvality služeb. Získali jsme Certifikát II. stupně v Českém systému kvality služeb Ministerstva pro místní rozvoj. Vznikla virtuální prohlídka MPM.

Náš facebook v roce 2015 dovršil necelých 700 označení „to se mi líbí“. Na 5.500 adres byl pravidelně odesílán infoemail a bulletin o událostech a novinkách. Každý měsíc jsme představili jeden model z naší stálé expozice. Články a tiskové zprávy na toto téma psal pravidelně Michal Erben. Novinkou pro tento rok bylo, že jsme modely začali půjčovat do dalších muzeí a na výstavy jako například do Trutnova, Jičína či do Kutné Hory. Zkusili jsme nabídnout vstupenky do MPM na portálech Slevomat a Pepa.

V červnu roku 2015 byla otevřena BB kavárna hned vedle MPM. Úzce sousedíme přes společnou te-rasu a prakticky od první chvíle začala kavárna spolupracovat jak s Muzeem, tak se spolkem  Apeiron.

Uspořádali jsme několik modelářských soutěží, například s časopisem ABC, s organizací Minimodel.cz a s vydavatelstvím Betexa. Uspořádali jsme velkou výstavu polských modelů ve spolupráci s městem a modelářským klubem Oleśnica. Začali jsme nabízet prostory muzea i s programem pro oslavy na-rozenin.

09

V roce 2015 Muzeum navštívilo přes 10.000 návštěvníků.

 

„Kdo ještě neviděl, neuvěří. Kdo už Muzeum papírových modelů navštívil, zažije opět něco nového. Svět dokonalých iluzí z materiálu, který lidstvo používá denně už celá staletí, jako na dlani.“ To je mo-tto, které nás provázelo po celý rok 2016.

V tomto roce jsme pokračovali v naplňování vizí a koncepce MPM. Pokračovali jsme v nastavených aktivitách a každodenní činnosti, nově jsme si předsevzali několik nových úkolů. A to pokusit se a při-pravit žádost o grant na Euroregion Glacensis, což se podařilo. Nabídku spolupráce a společnou cestu jsme našli s Muzeem dávného kupectví (Muzeum dawnego kupiectwa) ve Svídnici, která je partner-ským městem Police nad Metují.

Získali jsme také příspěvek na Tvořivé dílny pro děti a příměstské tábory, které každoročně pořádáme o jarních a letních prázdninách.

Dalším novým úkolem bylo uspořádat výstavu a získat kolekci modelů výtvarnice a modelářky Jany Žuravnyjové z Loun. K této výstavě se také podařilo vydat se svým ISBN číslem katalog, který napsal Jindřich Horkel. Kurátorem výstavy byl Miroslav Konopka.

Po celý rok jsme pořádali akce pro širokou veřejnost, zvali školy a školky na nové tematické programy. Novinkou bylo uspořádání modelářské soutěže na sále Pellyho domů – MODEL CUP POLICE 2016. Pořadatelsky se na soutěži kromě MPM podílely modelářské kluby z České Metuje a Broumova. Významně se proměnil prostor v prvním patře v Muzeu papírových modelů. Depozit postupně v ně-kolika etapách získal nové regály a celkový systém skladování modelů.

Muzeum se stále více dostávalo do povědomí turistických míst v okolí a nabídky spolupráce tak při-cházely mnohem častěji. Kladské pomezí i Broumovsko nás „nabízelo“ jako jedno z lákadel tohoto kraje. Na turistickou sezonu jsme připravili nové atraktivnější vícejazyčné propagační materiály. Na facebooku nás sledovalo víc jak 800 lidí. Pravidelně naše články uveřejňoval regionální tisk a webové stránky Naše Broumovsko.

Veřejnosti jsme otevřeli také místnost sběratelů, ve které jsou vystaveny různé obory sběratelství se zaměřením na motivy z Policka. Klub sběratelů Policka pořádá dvakrát ročně sběratelské setkání a vy-dává každoročně zápalky a kalendáříky. Více se můžete dozvědět na našem webu. V tomto roce prošla změnou podoba webových stránek a změnili jsme celý systém rozesílání infoemailů.

Pořadač2

V roce 2016 Muzeum papírových modelů celkem navštívilo 11.332 lidí.

 

V Muzeu najdete kamenný obchod s modelářským zbožím, turistické suvenýry a turistické  informa-ce. Přes léto na terase před muzeem pořádá spolek Apeiron koncerty, výstavy, přednášky nebo projekci filmů pod širým nebem.

V květnu roku 2017 Muzeum oslavilo páté narozeniny a novým ředitelem muzea se stal Pavel Fry-drych. V říjnu tohoto roku Muzeum vydalo a pokřtilo tuto knihu v den soutěže Model cup s patron-kou Muzea, herečkou Marií Doležalovou.martin

 

 

V Polici nad Metují, 11. 9. 2017 Martina Váňová,
bývalá ředitelka Muzea papírových modelů