O muzeum 

publicita-fmp-komplet-barevna-png-

289B23FC-B0AE-4345-98C1-74408F7C47B6

Historię MMK 

Historię MMK zaczęto pisać w 2009 r., kiedy to konstruktor modeli Ladislav Badalec spotkał kolekcjoneraJaroslava Škopa i w ich głowach zrodził się pomysł otworzyć muzeum, świątynię modelarstwa,której modelarze pragnęli od wielu lat. Dzięki miastu Police nad Metują a przede wszystkim dziękipani burmistrz mgr Idzie Jenkovej zaczęto w styczniu 2012 r. urzeczywistniać śmiałe przedsięwzięcie,budzące od początku zachwyt jak i niechęć. Miasto uwolniło potrzebne środki finansowe i w budynkubyłej stołówki szkoły rolniczej zazczęła powstawać nowa przestrzeń wystawiennicza. W pracach budowlanychi tych związanych z wystrojem Muzeum uczestniczyli również modelarze. Dużego wsparciadostało się instytucji w szczególności od Ladislava Badalca, ing. arch. Milana Weinera i JosefaKropáčka. Funkcję dyrektora objął Josef Hejnyš. Po jego nagłej śmierci została dyrektorem Muzeum Mgr. Martina Váňová.

mu

W 2013 r. MMK po raz pierwszy było czynne przez cały rok. Priorytet tego roku stanowiły działaniapromocyjne mające na celu zakotwiczenie działalności Muzeum w ofercie turystycznej mikroregionui jego włączenie w grono najbardziej interesujących atrakcji turystycznych tej okolicy. Ów cel osiąganopoprzez komunikację i nawiązanie współpracy z głównymi „aktorami“ branży turystycznej w regionieMiedzy Kłodzkiej a także organizując liczne imprezy w sezonie turystycznym w siedzibie Muzeumi poza nią.

PM2

Pięć lat muzeum modeli kartonowych

Papier, jeden z najczęściej używanych materiali świata, towarzyszy ludzkości od kilkuset lat. MuzeumModeli Kartonowych kolekcjonuje i wystawia twórczość autorów trudniących się tą dziedziną sztuki.Podczas zwiedzania można podziwiać opracowanie artystyczne, dowcip i techniczny umysł stwórcóworaz precyzyjność, cierpliwość i zręczność modelarzy.Droga prowadząca do ekspozycji papierowego świata o powierzchni 300 m² mieszczącej ponad 2000eksponatów, oferującej widoki z czasów przeszłych, obecnych, oraz wizje przyszłości, nie była do końcaprosta. Na dziś Muzeum wystawia modele ponad 100 czeskich i zagranicznych autorów. Materiał wykorzystywanyprzez ludzkość przez całe wieki umożliwia spojrzeć na nasz świat pod innym kątem.Tysiące godzin zręcznej i cierpliwej ludzkiej pracy wciągają zwiedzających w świat doskonałych iluzji.Ekspozycja muzeum w Policy nad Metują rozwijała się, przechodząc szereg zmian.

Dokumentuje historięmodelarstwa kartonowego począwszy od najstarszej znanej wycinanki pochodzącej z XVI wieku,poprzez wycinanki żołnierzy wydane pod koniec XVIII wieku i modele z czasopisma ABC, na którychwyrosła niejedna generacja modelarzy, skończywszy na współczesnej twórczości autorów z wieluróżnych wydawnictw.

Ekspozycja zawierająca prace znaczących konstruktorów modeli kartonowychz Czech i z zagranicy została podzielona na szereg tematycznych działów. Przedstawiono w niej skomplikowanemodele liczące kilka tysięcy części wymagające setki godzin pracy, ale również proste wycinankizłożone zaledwie z kilku elementów. Swoje miejsce w ekspozycji zanalazły zarówno modelewielkości skorupki z orzecha jak i te osiągające rozmiar dwóch metrów.

Rok 2013

Nacisk pokładano nie tylko na rozpowszechniane inicjatywy w regonie, ale także na terenie całegokraju. Muzeum uzyskało dofinansowanie projektu „Międzynarodowe Dni Modelarskie 2013“ (imprezaodbyła się w dniach 19.-23.10), zrealizowana ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.Dzięki realizacji projektu Muzeum rozpoczęło współpracę i tym samym także promocję swojejdziałalności po drugiej stronie granicy. Miedzynarodowe Dni Modelarskie wówczas przyciągnęłydo Policy 167 modelarzy, z czego 64 przyjechało z Polski. Aż 150 zwiedzających, głównie dzieci, wtedyskorzystało z możliwości zwiedzenia

Muzeum z przewodnikiem. Impreza wzbudziła zainteresowaniemediów i przed MMK stanęły otworem nowe perspektywy współpracy.Kontynuowano także prace budowlane. Uruchomiono szatnię, sekretariat, magazyn oraz salę do prowadzenialekcji muzealnych dla grup szkolnych, która jest w stanie pomieścić aż 40 dzieci. Zmianomuległa także najbliższa okolica budynku. Z pieniędzy pozyskanych z Euroregionu Glacensis MMKzakupiło również kolejne gabloty wystawiennicze.

W tamtym roku Muzeum również położyło fundamenty swojej działalności wydawniczej, badawczeji archiwalnej. Wydało kolejne własne wycinanki - Ratusz miasta Police nad Metują w dwóch wersjach,latarnię morską z dioramą „Wybrzeże Bałtyku”, policką szopkę bożonarodzeniową i kolorowankina bazie rysunków Jaroslava Soumara. Poza tym MMK urządziło depozyt, który systematycznie rozbudowujei nawiązało cenną współpracę z Centrum Modelarstwa Kartonowego.Przez cały rok 2013 muzeum oferowało zróżnicowany program towarzyszący, szeroki wachlarz zajęćna czas wolny oraz programy edukacyjne dla grup szkolnych i pozaszkolnych. Po skończeniuzwiedzania z przewodnikiem każda grupa była zapraszana na salę warsztatową, gdzie każdy uczestnikmógł spróbować swoich sił podczas sklejania prostego modelu.

Podczas samego zwiedzania grupymiały grupy do dyspozycji szeroką ofertę wycinanek, instrukcje składania origami, krzyżówki i testyoraz karty pracy ściśle związane z ekspozycją. W czasie wiosennych ferii odbyła się pierwsza półkolonia„Tydzień z Herkulesem” a we wrześniu rozpoczęło swoją działalność kółko modelarskie. Wśród imprezdla szkół, które odniosły największy sukces, należy wymienić program pod nazwą „Recy-rzeczy”organizowany z okazji Tygodnia Ziemi, przygotowany i prowadzony przez Martinę Junkovą. Muzeumzorganizowało 14 warsztatów otwartych. Lektorami były Martina Váňová, Martina Nosková, MartinaJunková, Martina Gottwaldová i Markéta Vránová. Czas spędzony z dziadkami należy do najcenniejszychw życiu, dlatego Muzeum przygotowało kreatywny program ukierunkowany na międzypokoleniowespotkania pod nazwą „Babciowanie”.

W tamtym roku Muzeum kilkakrotnie wspominano w audycjach Czeskiego radia, które zaczęło takżeregularnie publikować informacje na temat organizowanych imprez. Czeska telewizja zwróciła uwagęwidzów na MMK w programie Tamtam. Zaproszenia na nasze imprezy i do zwiedzania ekspozycjiprzekazywały również media internetowe w Czechach i w Polsce.Muzeum włączyło się również w realizacji projektów krajowych, np. Rodzinny paszport lub programSok. Powstała wizytówka turystyczna oraz znaczek pocztowy.

MMK uczestniczyło w targach turystycznychw Jabłońcu nad Nysą, promowało swoją działalność podczas wydarzeń organizowanych przezCentrum Modelarstwa Kartonowego, podczas wystaw i konkursów modelarskich. Opracowaliśmynowe plakaty i ulotki w kilku wersjach językowych. Powędrowały one do wielu centrów informacjiturystycznej w kraju i zagranicą.

r2013

W 2013 r. muzeum odwiedziło 10.691 zwiedzających.

 

Rok 2014

Rozpoczynał się rok 2014 - dla Muzeum chyba najważniejszy i jednocześnie najbardziej udany w każdejkwestii. Hasło przewodnie wszystkich działań tego roku brzymiało: „Przeciwko kurzowi i nudzie!“.„Walkę“ tę MMK rozpoczęło wytwarzając długoterminowy plan działań zawierający koncepcje systematycznejpracy w ramach poszczególnych obszarów modelarstwa kartonowego, ale także pracyze zwiedzającymi w Muzeum i poza nim.

W Muzeum Modeli Kartonowych każdy – bez względuna wiek - znajdzie inspirującą przestrzeń, która pobudza i rozwija wyobraźnię. Takie miejsce nie jestczymś codzienny, należy o nie dbać, udoskonalać go dla dobra społeczeństwa.Spośród zmian o charakterze wizualnym, należy wyszczególnić nowy wystrój wystawy stałej i rozpoczęcieorganizowania wystaw czasowych. W Sali warsztatowej na pierwszym piętrze umieszczonotablicę interaktywną i inne sprzęty. Na parterze powstała kuchnia, z której korzysta zarówno personeljak i zwiedzający. Jak już wspominałam, w 2014 r. Muzeum zajmowało się przede wszystkim przygotowaniem długoterminowejwizji i koncepcji własnego rozwoju.

Koncepcję tę dyskutowano intensywnie ze społecznościąmodelarską, po czym została zatwierdzona przez Radę Muzeum. Chodzi o dokument zmieniającyrozkład wystaw w MMK na wzór światowych placówek muzealnych. Dwuletni cykl wystawienniczyuległ dwom znaczącym zmianom mającym na celu powtórne zainteresowanie odbiorcy oraz uruchomieniedziałań badawczych.Po pierwsze: zadecydowano, by nieustanną pracą rozwijać na bieżąco poszczególne działy (poświęconeróżnym obszarom modelarstwa kartonowego); po drugie - by organizować autorskie, firmowelub tematyczne wystawy czasowe, odzwierciedlające współczesne trendy w modelarstwie.

r2014Drugie istotne działanie stanowi promocja Muzeum oraz miasta Police nad Metują w kraju i zagranicą,zwłaszcza w Polsce. W 2014 r. MMK skupiło się w szczególności na dwóch grupach docelowych- rodziny z dziećmi oraz dzieci w grupach szkolnych i pozaszkolnych.Ostatnią dziedziną, w której podejmowano kroki, było podnoszenie poziomu świadczonych usług.MMK zdobyło Certyfikat I stopnia Czeskiego Systemu Jakości Usług, utworzonego przez MinisterstwoLokalnego Rozwoju.

W 2014 r. zmieniło się ogólnie oblicze wystawy stałej i powstała przestrzeń dla wystaw czasowych,trwających od czterech do sześciu miesięcy. W ekspozycji znajduje się około 2000 eksponatów, z czegojedna czwarta lub jedna trzecia) zostaje co trzy miesiące zastąpiona przez nowe modele, często pierwszyraz wystawiane publicznie. Kolejny cel to udostępnić i wypożyczać w ten sposób przygotowanewystawy innym muzeom.

Wystawa stała Muzeum Modeli Kartonowych została zatem podzielona na kilka sekcji tematycznych,o które dbają poszczególni kustosze. Wszyscy oni są wyrazistymi osobowościami z mocno ugruntowanymipoglądami nie tylko w dziedzinie modelarstwa kartonowego. Stanowią nieodłączną częśćMuzeum, poświęcili tej placówce mnóstwo czasu, energii i pomysłów. Oto oni: Michal Erben z Liberca - kustosz działu architektonicznego, Jan Rükr z Trutnova - kustoszdziału technika kosmiczna i fantasy, Robert Navrátil z Brna - kustosz działu techniki gąsienicowej,Vojtěch Čaban z Pragi - kustosz działu techniki lotniczej, Jiří Křivohlavý z Pragi - kustosz działu technikikołowej, Jan Kubík z Pragi - kustosz działu modeli statków i Mirosław Konopka - kustosz działuświat natury.

O stan modeli w ekspozycji i w depozycie Muzeum dbają Jiří Křivohlavý, Vojtěch Čaban i Jan Kubík.Nadzór architektoniczny nad całą ekspozycją pełni jeden z ojców duchowych tej placówki, inż.arch. Milan Weiner z Hradca Kralovego. O charakterystyczny wystrój Muzeum zadbał artysta-plastykJaroslav Soukup, który w pomieszczeniach Muzeum oraz BB kawiarni umieścił mnóstwo ciekawychelementów dekoracyjnych wykonanych z kartonu i z innych materiałów. Są one podziwiane przez wszystkichprzybyszów.

Wśród osób niezbędnych dla funkcjonowania placówki należy wymienić równieżkierownika depozytu Miroslava Konopkę oraz głównego konserwatora eksponatów Jiři‘egoKřivohlavego. „Rękami do pomocy“ stali się Petr Frič z Náchodu, oprowadzający gości w ramachspecjalnych imprez oraz Pavel Frydrych, który zaczął prowadzić wernisaże wystaw i pisać na ich tematwe współpracy z modelarzami artykuły prasowe i teksty specjalistyczne.W ramach okresu trwałości projektu Międzynarodowe Dni Modelarskie 2013 staraliśmy się pogłębiaćwspółpracę z polską społecznością modelarską. Spotkania odbywały się nie tylko w Muzeum i w Polsce,ale także podczas konkursów i wystaw modelarskich organizowanych przez Centrum ModelarstwaKartonowego.

Należy wymienić w tym kontekście w szczególności wiosenne wystawy w Brnie,Ostrawie i w Pradze. Jesienią do najbardziej znaczących zalicza się zaś wystawa konkursowa w Neratovicach.Mamy nadzieję, że wśród owych znaczących imprez wkrótce będzie wymieniany także ModelCup Police, który po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 2016 r., gdyż po zakończeniu cyklu Kaden Cupw Nachodzie chcieliśmy wyjść z propozycją nowej imprezy tego typu w regionie.Także w 2014 r. muzeum oferowało przez cały rok różnorodny program towarzyszący oraz szerokągamę zajęć na czas wolny dla ogółu społeczeństwa.

Osobną grupę stanowią czynności i programydla grup szkolnych. Mają one charakter edukacyjny i pozostają wciąż elementem oferty muzeumdla szkół i przedszkoli nie tylko w województwie hradeckim. Lektorami warszatów w 2014 r. byłyMartina Junková, Martina Nosková, Martina Gottwaldová, Martina Váňová i Adéla Bartošová. Celprogramu stanowiło i stanowi urozmaicenie kształcenia oraz rozwijanie poczucia estetyki i kreatywnościdzieci i młodzieży.

Zorganizowano również kilka imprez poza siedzibą MMK, w tym projekty we współpracy z ośrodkiemULITA Broumov, warsztaty twórcze na zamku Bischofstein, w Centrum Walzel w miejscowościMeziměstí oraz podczas wizyty ekipy telewizyjnej z programu „Toulavý baťoh“ (Wędrowny plecak)w skalnym mieście Adersbach. Wszystkie wymienione przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaiemze strony zwiedzających, niestety z powodu braku zasobów personalnych nie jesteśmy w stanierealizować ich regularnie.

W stosunku do danych z poprzedniego roku oznaczało to wzrost ilości odwiedzających placówkęo 15,27%. Najwięcej ludzi Muzeum gościło w wakacje. W lipcu średnia liczba zwiedzających sięgnęła97 osób dziennie, w sierpniu nawet 113. Nadmienię, że co do ilości sprzedanych biletów rodzinnych,został odnotowany wzrost o 19,26%. Największe rezultaty przyniosły jednak działania priorytetoweskierowane do organizowanych grup szkolnych - mianowicie wzrost sprzedaży o całe 31,54%.Można śmiało powiedzieć, że w 2014 r. Muzeum zdobyło swoją pozycję w ofercie turystycznej regionui zostało wartościowym partnerem do współpracy w tej dziedzinie.W następnym roku kadra muzeum skupiła się przede wszystkim na pracy z klientem. Zajmowała sięgłównie organizacją wystaw.Zaczęto także aktywnie promować MMK na stronie internetowej Novinky.cz i już w pierwszym rokuartykuły obejrzało 10.000 czytelników.

 

rok2014

W 2014 r. przybyły do Muzeum Modeli Kartonowych 12.323 osoby.

Rok 2015

W 2015 r. Muzeum włączyło się również w popularną przygodowągrę Geocaching. Skrytkę ze skarbem, która stanowi cel poszukiwania, co tydzień odnajdziekilku turystów.Ponadto, kontynuowane były działania działania ukierukowane na utrzymanie i podnoszenie jakościświadczonych usług. Muzeum Modeli Kartonowych uzyskało Certyfikat II stopnia Czeskiego SystemuJakości Usług. Zostało również opracowane zwiedzanie wirtualne MMK.Profil Muzeum na Facebooku osiągnął w 2015 r. Prawie 700 polubień i wiadomości na temat bieżącychwydarzeń i nowości wysyłano regularnie do 5.500 subskrybentów.

Co miesiąc przedstawiany w tensposób był jeden model z naszej ekspozycji stałej. Artykuły i wiadomości w prasie na ten temat pisałMichal Erben. Modele z MMK były wypożyczane przez inne placówki muzealne, m.in. z Trutnova,Jičína czy z Kutnej Hory. Oferowano również bilety na portalach zniżkowych.

W czerwcu 2015 r. została otwarta BB kawiarnia tóż obok MMK. Niemal od pierwszych chwil istnieniatego podmiotu rozpoczęła się jego współpraca z Muzeum i ze stowarzyszeniem Apeiron.Wspólnie zorganizowaliśmy kilka konkursów modelarskich, m.in. z czasopismem ABC, organizacjąMinimodely.cz i wydawnictwem Betexa. Odbyła się także wielka wystawa polskich modeli we współpracyz Urzędem miasta i klubem modelarskim z Oleśnicy. Pomieszczenia muzeum wraz z programemzaczęto również oferować jako miejsce dla imprez urodzinowych.

r2015

W 2015 r. odnotowaliśmy ponad 10.000 zwiedzających.

 

Rok 2016

„Kto jeszcze nie zobaczył, własnym oczom nie uwierzy. Kto już Muzeum Modeli Kartonowych odwiedził,przeżyje znowu coś nowego. Świat doskonałych iluzji zbudowany z materiału, z którego ludzkośćkorzysta od setek lat. Jak na dłoni.“ - hasło przewodnie Muzeum na rok 2016.Także w tym roku kontynuowała realizacja wizji i koncepcji MMK. Poza codziennymi obowiązkamii wcześniej rozpoczętymi działaniami kadra podjęła nowe wyzwania. Pierwszym z nich było przygotowaniei złożenie wniosku o dofinansowanie do Eureregionu Glacensis, co zakończyło się powodzeniem.Sojusznika placówka odkryła w Muzeum Dawnego Kupiectwa ze Świdnicy. Miasto Świdnica łącząz Policą nad Metują wieloletnie więzi partnerskie.Muzeum uzyskało również dofinansowanie na realizację Kreatywnych warsztatów i półkolonii organizowanychcorocznie w ferie wiosenne i w wakacje.Kolejne wyzwanie stanowiło zdobycie kolekcji modeli plastyczki i modelarki Jany Žuravnyjovej i organizacjajej wystawy. W ramach przedsięwzięcia udało się również wydać katalog prac artystki z numeremISBN napisany przez Jindřicha Horkela. Kustoszem wystawy został Miroslav Konopka.

„Przez cały rok odbywały się otwarte imprezy, szkoły i przedszkola korzystały z nowych programówtematycznych. Po raz pierwszy w sali ośrodka kultury Domy Pelly‘ego odbył się konkurs modelarskiMODEL CUP POLICE 2016. Organizacyjnie udzielały się również kluby modelarskie z miejscowościČeská Metuje i Broumov.Znaczące zmiany zostały przeprowadzone w pomieszczeniu na pierwszym piętrze Muzeum. Depozytzostał sukcesywnie wyposażony w nowe regały i system magazynowania modeli. To wszystkowe współpracy z jego kierownikiem, panem Miroslavem Konopką.MMK coraz bardziej docierało do świadomości osób zarządzających miejscami atrakcyjnymi turystyczniew tej okolicy, co skutkowało pojawianiem się nowych propozycji współpracy. OrganizacjeMiedza Kłodzka i Ziemie Broumovskie „oferowały“ go jako jedną z atrakcji regionu. Na sezon turystycznyzostały przygotowane nowe kilkujęzyczne materiały promocyjne. Na portalu społecznościowymFacebook profil Muzeum obserwowało ponad 800 osób. Lokalna prasa i strona internetowawww.nase.broumovsko.cz regularnie publikowały artykuły na temat działalności placówki.Dla zwiedzających została otwarta sala kolekcjonerów, gdzie wystawiono najróżniejsze kolekcjonowaneprzedmioty związane z okolicami Policy. Miejscowy Klub Kolekcjonerów organizuje dwa razyw roku spotkanie i wydaje specjalną edycję zapałek i kalendarzyków. Więcej na ten temat można przeczytaćna stronie internetowej MMK. Zmienił się design strony oraz system wysyłania maili informacyjnych.

mu3

W 2016 r. odwiedziły Muzeum Modeli Kartonowych łącznie 11.332 osoby.

Rok 2017

 W Muzeum znajduje się sklep ze sprzętem modelarskim, pamiątki i informacje dla turystów. LatemStowarzyszenie Apeiron organizuje na tarasie koncerty, wystawy, wykłady i wyświetlanie filmówpod otwartym niebem.

V maju 2017 r. placówka obchodziła piąte urodziny i dyrektorem został Pavel Frydrych. W październiku Muzeum wydało tę oto publikację. Zaprezentowano ją w ostatní dzień konkursu Model Cup 2017 z patronem MMK, aktorką Marią Doležalovą.

martina

 

 

 

W Policy nad Metują, 11. 9. 2017
Martina Váňová, była dyrektor Muzeum Modeli Kartonowych

Dlaczego właśnie muzeum modeli kartonowych?

Zmiana systemu szkolnictwa średniego kilka lat temu negatywnie wpłynęła na rozwój miasta Policenad Metują. Oddała jednak też w użytek miasta dwie opustoszałe budowle - budynek szkoły zawodoweji świetlicy. Z propozycją założenia Muzeum Modeli Kartonowych wystąpili panowie LadislavBadalec i Jaroslav Škop.

Pomieszczenia byłego internatu i stołówki świetnie nadawały się, do realizacjitego typu przedsięwzięcia. Realizację pomysłu poprzedzała zgoda Rady miejskiej. Urzeczywistnieniepomysłu poprzedzała zgoda Rady miejskiej, wydana w wyniku działań Milana Weinera. Wrazz Josefem Hejnyšem i wieloma innymi, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić, przyczynilisię do tego, że w 2012 r. udało się MMK otworzyć. W tym roku obchodzimy już piątą rocznicę tegowydarzenia. I jest co świętować! Obronić pomysł, wybudować, utrzymać, rozwijać... Codzienna pracaprzynosi plony doceniane nie tylko przez modelarzy i fanów, ale także przez turystów, którzy chętniedo muzem powracają z kolejnymi wizytami.Wielką zaletę Policy nad Metują stanowią cudowne krajobrazy w jej okolicy.

W ostatnich latach jednakzaczęto ją nazywać miastem muzeów. To niestety przynosi nie tylko pozytywne skojarzenia, gdyż wieleludzi postrzega muzea jako zobowiązanie i obciążenie finansowe. Jednak osoby kochające kreatywność,zręczność i wiedzę nie wątpią w sens istnienia takich instytucji i niestrudzenie wspierają takieinicjatywy. Nie nam oceniać. Z radością mogę stwierdzić, że MMK przynosiło i przynosi.

Z szacunkiem wspominam pierwszego dyrektora, Josefa Hejnyša, wspieranego przez współpracowniczkęMartinę Gottwaldovą. Martina Váňová to pełną poświęcenia, pomysłowa i niebywale pracowitądyrektorkę muzeum, która na krótki okres czasu przekazała pałeczkę Pavlovi Frydrychovi.Czuję, że dla muzeum, które na początku borykało się z wieloma chorobami dzicięcymi, zaczyna sięteraz kolejny etap w życiu.

Wspominam, ile ciekawych ludzi w tych pięciu latach spotkałam. Ludzi trudniących się zajęciemdo tego czasu całkowicie mi obcym. Wymienię tylko parę: Josef Kropáček, Zdeněk Ležák, Petr Frič,Mirek Konopka…

„Mirek, niezmierne dzięki!“

W czasach przepełnionych tworzywami sztucznymi chętnie wracamy do papieru, na nowo odkrywamyjego magię i to wszystko, co można z niego stworzyć. Papier to natura... Widzą Państwo, ponowniewracamy do natury, także tej naszej, na ziemiach Polickich. Malowniczej, przepięknej, surowej i delikatnejjednocześnie.

Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy do MMK nadal chętnie wracali - czy już sami, z dziećmi,czy z wnuczętami; że będziemy tworzyć, próbować naszych sił, odkrywać i unosić się na falach fantazjiświadomi tego, iż człowiek potrafi, jeśli tylko chce. Oby chciał... i wspierał dobre inicjatywy nie tylkow Policy nad Metują.

Uważam jeszcze za konieczne w ramach swojej mowy wstępnej przedstawić Państwu StowarzyszenieApeiron ściśle związane z MMK i Kawiarnią BB. Stowarzyszenie to nie zajmuje się wyłącznie modelarstwemkartonowym, ale kulturą, sztuką i rozpowszechnianiem wiedzy w bardzo szerokim rozumieniutych słów. Łączy, pobudza i wzbogaca społeczeństwo. Jego drzwi zawsze są otwarte dla nowychpomysłów, czy już przybywają one z miasta czy z zewnątrz, i dla każdego, kto chce się na chwilę zatrzymaći porozmyślać.

Z pokorą dziękuję i życzę sobie tylko, bym mogła uczestniczyć także w obchodach dziesiątych urodzinMuzeum jako mieszkanka Policy, która wie, jak ważne jest wspieranie projektów przynoszących wartościtak niezmiernie wzbogacające nasze życie.

ida

 

 

 

W Policy nad Metują, 18. 9. 2017
Ida Jenková, burmistrz miasta Police nad Metują